Regler for opsætning af parabolantenne i

Brøndby Boligselskab.

Antenner/paraboler må kun opsættes efter nedennævnte anvisninger, og ikke i vinduer,

altaner, facader m.m. Ulovligt opsatte paraboler vil blive fjernet af boligselskabet uden

forudgående advisering, og på lejers regning.


Lejeloven giver følgende mulighed for:


Lejelovens §29, stk. 1 og 2 omhandler lejerens ret til bl.a. at opsætte antenner/paraboler på ejendommen – det hedder:


§29. Lejeren har ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, med mindre udlejeren kan godtgøre, at ejendommens installationer ikke er tilstrækkelige til installationen.


Lejeren skal give meddelelse til udlejeren, inden han foretager installationen.


Stk. 2. Lejeren har ret til at anbringe radio – og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejers anvisning, medmindre en tilsvarende antenne er anbragt ved udlejers foranstaltning eller udlejer godtgør, at anbringelsen vil være til ulempe for ejendommen eller dens beboere.


Dog kan udlejer forlange, at opsætning af radio – og fjernsynsantenne skal ske i form af et fællesantenneanlæg, således at andre lejere, der senere ønsker opsætning af antenne, får mulighed for tilslutning mod betaling af en forholdsmæssig andel af udgifterne.
Para

 

Parabolantenne må ikke opsættes uden forudgående tilladelse fra regionskontoret.
Der gælder følgende retningslinjer:


  1. Opsætning kan kun tillades på de af ejendommen opsatte master på taget.

  2. Opsætning kan kun tillades ved brug af boligselskabets anviste leverandør.

  3. Nedføring af kabler til lejligheden skal ske via eksisterende kabelkasser/føringsveje eller via

kabelkanaler anvist af varmemesteren/leverandøren. Kabelkanalerne skal have en sådan størrelse, at der kan ligge flere kabler hvis andre vil koble sig på.

  1. De anvendte materialer skal være godkendt af Telestyrelsen.

  2. Det påhviler lejer, at tegne ansvars og kaskoforsikring i forbindelse med opsætning af antenne/parabol.